Tonstad skole

Kartleggingsprøver

Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.

Fra og med skoleåret 2008/2009 ble alle elever på 1., 2. og 3. trinn kartlagt ved hjelp av materiellet Kartlegging av leseferdighet(Senter for leseforskning). I tillegg gjennomførte skolene kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn. Disse prøvene er obligatoriske i hele landet. Samlet oversikt over skolenes resultater på de ulike kartleggingsprøvene finner du her.

Etter samme mal som Oslo kommune velger vi å presentere andel elever på/under bekymringsgrensen, dvs andel elever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag, på følgende delprøver i leseferdigheter i 2013 for 1. til 3. trinn:

Dessverre er resultatene for kartleggingsprøvene mangelfulle. Årsaken kan være at skolen ikke har gjennomført prøven, eller at resultatene ikke er registrert. I noen tilfeller er resultatene unntatt offentlighet. Her har rådmannen i Trondheim kommune opplyst om at: For de tilfeller der Utdanningsdirektoratets regler ikke har vært dekkende, har rådmannen foretatt en selvstendig vurdering for å ivareta personvernet.

I følge Utdanningsdirektoratet er resultatene unntatt offentligheten der:

1. Der totalt antall elever i utvalget er mindre enn 30, er verdien unntatt offentlighet.

2. Der verdien for ett eller flere mestringsnivåer er basert på resultater for 1 til 4 elever, er denne verdien og den nærmeste verdien unntatt offentlighet.

Etter samme mal som Oslo kommune velger vi å presentere andel elever på/under bekymringsgrensen, dvs andel elever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag, på følgende delprøver i leseferdigheter i 2012 for 1. til 3. trinn:

Etter samme mal som Oslo kommune velger vi å presentere andel elever på/under bekymringsgrensen, dvs andel elever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag, på følgende delprøver i leseferdigheter i 2011 for 1. til 3. trinn:

Kartleggingsprøve 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet i 2012, andel elever på/under bekymringsgrensen:

Kartleggingsprøve 2. trinn i tallforståelse og regneferdighet i 2011, andel elever på/under bekymringsgrensen:

Nasjonale prøver

Elevenes resultater på nasjonale prøver presenteres ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivå. Fordeling av elever på mestringsnivå oppgis i prosent. Skalaen for 5. trinn har tre mestringsnivå, mens skalaen for 8. trinn har fem nivåer. Nivå 1 er laveste nivå.

Etter samme mal som Oslo kommune velger vi å presentere andel elever på mestringsnivå 3 på 5. trinn og andel elever på mestringsnivå 4 og 5 på 8. og 9. trinn. Hvis du ønsker en samlet oversikt over skolenes resultater kan du finne dem her.

Her er resultatene for 2013:

Regning

Lesing

Her er resultatene for 2012:

Her er resultatene for 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det må bemerkes at resultatene på nasjonal prøve i regning for Tonstad skole er betydelig bedre dersom en ser på gjennomsnittet for de siste fem årene enn hva regneprøven for 2011 viser.

Elevundersøkelsen våren 2012

Elevundersøkelsen kartlegger elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære og hvordan de opplever lærernes faglige veiledning. I tillegg svarer elevene på spørsmål om utbredelse av mobbing på skolen. Undersøkelsen gjennomføres på 7. og 10. trinn. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.

For en forklaring på de enkelte indikatorene trykker du her

Print Friendly

Legg igjen en kommentar